Một số điều khác nhau giữa thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan thông thường