Các công ty xuất nhập khẩu sẽ gặp khó khăn trong 2016