Các công ty xuất nhập khẩu được hưởng lợi gì từ 2016